Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Giới thiệu về Bệnh viện Thống Nhất

Giới thiệu

Bệnh viện Thống Nhất là Bệnh viện đa khoa hạng I, trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 08-TTg/CP ngày 01/11/1975 của Thủ tướng Chính phủ với tên gọi Quân Y viện Thống Nhất do Bộ Quốc phòng quản lý. Năm 1978, được chuyển giao cho Bộ Y tế quản lý theo Quyết định số 45-TTg/CP ngày 25/3/1978 của Thủ tướng Chính phủ và được Bộ Y tế tiếp nhận đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất theo Quyết định số 553/QĐ-BYT ngày 11/5/1978 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện nay, Bệnh viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số: 4609/QĐ-BYT ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Thống Nhất.

benh vien thong nhat
Ảnh Bệnh viện Thống Nhất

Chức năng

Bệnh viện Thống Nhất có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho cán bộ trung cấp, cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Phú Yên trở vào và các đối tượng khác có yêu cầu trong phạm vi cả nước hoặc tại khu vực được phân công;

Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh;

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, phòng chống dịch bệnh, hợp tác quốc tế và công tác chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới theo địa bàn tỉnh, thành phố, khu vực được phân công.

Nhiệm vụ

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng

Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ trung cấp, cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Nhân dân tại khu vực được phân công;

Cung cấp dịch vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu cho mọi tầng lớp Nhân dân và người nước ngoài có nhu cầu;

Khám sức khỏe, cấp giấy chứng nhận sức khỏe để công tác, học tập, lao động, kết hôn cho mọi đối tượng trong và ngoài nước;

Tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị người bệnh theo các quy định của Bộ Y tế;

Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bộ Y tế phân công.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế

Là cơ sở tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định;

Tham gia đào tạo theo ngành, chuyên ngành, trình độ đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe theo quy định;

Tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh là người nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện theo quy định;

Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thực hành cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo liên tục cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và cơ sở y tế khác theo quy định.

3. Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học để phục vụ khám bệnh, chữa bệnh; phòng bệnh; phục hồi chức năng, góp phần phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực;

Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

Tổ chức các Hội nghị khoa học cấp bệnh viện, quốc gia và quốc tế;

Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

4. Phòng, chống dịch bệnh

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe; phòng, chống tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt;

Tham gia phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

5. Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới

Chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ cho tuyến dưới thuộc khu vực được Bộ Y tế phân công;

Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn cho tuyến dưới;

Tham gia hỗ trợ tuyến trước tổ chức triển khai các chương trình, dự án y tế liên quan;

Theo dõi, giám sát hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế tuyến dưới thuộc khu vực được phân công;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế.

6. Hợp tác quốc tế

Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đối chuyên gia về khám, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế để mở rộng triển khai các dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật;

Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế với Bệnh viện; cử cán bộ, viên chức của Bệnh viện đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; hợp tác trao đổi và tiếp nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Bệnh viện và ngược lại theo quy định của pháp luật; quản đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế;

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý đơn vị

Xây dựng và triển khai quy chế hoạt động của Bệnh viện theo quy định của pháp luật;

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý tổ chức cán bộ, công chức, biên chế, tiền lương, tài chính, vật tư thiết bị của bệnh viện theo quy định của pháp luật;

Triển khai và mở rộng các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức và người lao động;

Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đúng quy định của pháp luật;

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Mục lục