Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.
🏥 Trang chủ » Thông tin Tuyển dụng

Thông tin Tuyển dụng

Thông báo Bệnh viện Thống Nhất tuyển dụng viên chức năm 2024
Thông báo Bệnh viện Thống Nhất tuyển dụng viên chức năm 2024
I. Điều kiện tuyển dụng: *Tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tin nguỡng, tôn giáo...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2024
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Bệnh viện Thống Nhất
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Bệnh viện Thống Nhất
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023:
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức năm 2023 tại Bệnh viện Thống Nhất
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện Thống Nhất thông báo kết quả xét vòng 1 như sau:
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
Bệnh viện Thống Nhất tuyển dụng viên chức năm 2022.
BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
Bệnh viện Thống Nhất thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THƯ KÝ Y KHOA
Bệnh viện Thống Nhất tuyển dụng Thư Ký Y Khoa.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
Bệnh viện Thống Nhất thông báo tuyển dụng 02 vị trí kỹ sư , cử nhân Môi trường.Thông báo tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020
Bệnh viện Thống Nhất xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức bổ sung năm 2020 với nội dung như sau: