Logo Bệnh Viện Thống Nhất
Tìm kiếm
Close this search box.

Thông báo Bệnh viện Thống Nhất tuyển dụng viên chức năm 2024

Mục lục

I. Điều kiện tuyển dụng:

*Tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tin nguỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tich Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Bệnh viện xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Những nguời sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mát năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

Thông tin tiếp nhận

Thông tin chi tiết